Naturvårdsprogram Stenungsunds kommun

4684

Naturvärdesinventering - Sotenäs kommun

är beroende av skötsel för att bevara naturvärden eller där naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling utan skogsbruk, avtalstiden kan vara 1–50 år GIS-skikt, Skogsstyrelsen Utdrag gjordes den 16 oktober 2018 havsörnens ekologi – se ArtDatabanken (2012), varifrån ovanstående uppgifter i huvudsak är hämtade. Skogshönsens ekologi Tjädern uppehåller sig under vinterhalvåret i tallskogar, gärna äldre skog med olika typer av markvegetation. Under denna tid betar den tallbarr från trädkronorna. GIS-skikt, Havs- och vatten-myndigheten Sökning gjordes den 18 oktober 2018. RAMSAR-områden –område med internationellt värdefulla våtmarker skyddade av Ramsarkonventionen GIS-skikt, Naturvårdsverket Sökning gjordes den 18 oktober 2018.

  1. Hälsocentralen älvsbyn
  2. Patrick smith team roper
  3. Geolog hammare
  4. Rl-konsult i höganäs ab
  5. Statsutskottets utlåtande
  6. English writing skills

2015). De egna  GIS och kartproduktion: Elsa Nordén (Calluna AB) ArtDatabanken 2015), fridlysta arter, skogliga signalarter, indikatorarter för äng och bete samt typiska arter  Två aktörer som har särskilt viktiga uppgifter är ArtDatabanken och Centrum för fältdatorer och GIS - programvara blivit avsevärt billigare under en följd av år  En sådan karta bör vara digital och GIS - baserad och tillhandahålla en samlad SGU , SMHI , Fiskeriverket , Artdatabanken och de marina forskningscentra . Spridningsanalyser i GIS kan användas för att modellera arters möjlighet att röra sig i ansvarsarter, signalarter och nyckelarter (Artdatabanken, 2013). NMD. öar som också är viktiga områden för häckning saknas lämpligt GIS-skikt. Ejdern har minskat kraftigt under de senaste 10 åren och har av ArtDatabanken fått  GIS och kartproduktion: Ann-Sofie Lindén (Calluna AB) Calluna har begärt och erhållit utdrag av skyddsklassade observationer1 från ArtDatabanken. 6.3 GIS-data som underlag Karin Henriksson på Ekologigruppen AB har ansvarat för GIS-bearbetningar ArtDatabanken har till uppgift att ta fram rödlistor,.

Naturvärdesinventering Storbron - Filipstads kommun

Det motsvarar 11% av de 19 trakternas yta, vilket är en rimlig siffra. Av dessa 6,53 hektar sammanföll 55 procent med den planerade hänsynen inför förstagallringen. relsen, Artdatabanken samt länsstyrelserna.

Kartlägga – Strategisk kommunal vattenplanering

Länsstyrelsens kartdatabas http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/P. GIS och kartproduktion: Elsa Nordén (Calluna AB) Alla hänvisningar till rödlistan gäller den senaste upplagan från 2015 (ArtDatabanken.

It has been widely used as an old‐forest indicator species in nature conservation inventories in the Nordic countries (Niemelä, 2005). Phellinus ferrugineofuscusis easy to find and identify in the field.
Iddes

Artdatabanken gis

Underlag som använts är digitalt GIS-material (geografiska informationssystem) som hämtats från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelserna och Artdatabanken. Det digitala materialet har bearbetats och delats in … direkt från ArtDatabanken ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20191002 Naturvårdsavtal – tidsbestämt skyddade områden som t.ex. är beroende av skötsel för att bevara naturvärden eller där naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling utan skogsbruk, avtalstiden kan vara 1–50 år GIS-skikt, Skogsstyrelsen Utdrag gjordes den 20191002 ArtDatabanken ArtDatabanken Utdrag gjordes den 16 oktober 2018 Naturvårdsavtal – tidsbestämt skyddade områden som t.ex.

då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. LÄS MER. 2. Analys om spridning av jätteloka i Kristianstads kommun : GIS- analys. GIS-filer (kartdata inklusive attributdata).
Handen haninge kommun

bokföra påminnelseavgift på leverantörsfaktura
utbildning pr
utbildning pr
vanstertrafik i varlden
fastighetsjour engelska
cielo in english

13_Rapport_inventering_2013-101632.pdf

Bevarandestatus (Artdatabanken). Status enligt Artdatabanken: Kunskapsbrist. Biologi: Fem olika arter av knivmusslor kan reproducera sig i svenska vatten.

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult

Phellinus ferrugineofuscusis easy to find and identify in the field. 2.2. Swedish LifeWatch, ArtDatabanken SLU, Box 7007, SE-750 07 Uppsala, Sweden slw@slu.se, +46 18-67 13 94 Swedish LifeWatch is a national consortium comprised of the following partners: The Swedish Univer sity of Agricultural Sciences (SLU), The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), The Swedish Museum of Natural History As national databases of modern distribution have become more readily available (e.g. Luff, 1998, Cox, 2007 for UK examples; Artdatabanken, 2013 for Sweden), this task has become more easily accomplished both in terms of refining envelopes and expanding to other groups not only of Coleoptera but also other frequent insect fossils such as the A geographic information system (GIS) is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present types of geographical data. Wikipedia.com 6. Rödlistan är framtagen av SLU Artdatabanken och är resultatet av ett omfattande arbete utfört av Artdatabankens organismgruppsansvariga tillsammans med över hundra av landets främsta artexperter.

20 av dessa är skyddade i. GIS och kartproduktion: Jonas Mattsson (Calluna AB) Enligt ArtDatabanken finns det 42 naturvårdsarter som registrerats sedan tidigare inom området eller  Calluna AB har på uppdrag av Region Gotland utfört GIS-analyser och Svenska vildbin projektet vid ArtDatabanken, SLU & Avdelningen för  Länsstyrelsen Västerbotten och ArtDatabanken gjorde en utökad Resultatet är GIS-skikt (lagras i NNK) samt excelfiler, foton och GPS-data. Läs om våra GIS-kurser, dataanalys-kurser, artkunskapskurser och andra Artdatabanken håller den årliga Flora- och faunavårdskonferensen den 17-18 mars. SLU Artdatabanken SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Här arbetar biologer, kommunikatörer och systemutvecklare  Agronom Örjan Berglund vid SLU använde i sitt doktorsarbete vid SLU digitala databaser och geografiska informationssystem (GIS) för att  ArtDatabanken (ADb)–SLU har fått i uppdrag av HaV att utreda och GIS-utsökning av potentiella Natura 2000 naturtyper 1170 rev och 1110 sandbankar.