Statsutskottets utlåtande nr 22 år 1962 5 Nr 22 Utlåtande i

4253

Opuscula Historica Upsaliensia 5 Från feodalism till - DiVA

Statsutskottets utlåtande, nr 354 angående anslag å extra Statsregleringen. Begäran om statsbidrag till bl a ombyggnad av Strömsholms kanal och slussverk Extract utur Wågjournalen vid Strömsholms Wåg över avskeppade effecter 1841 Promemoria för gruvfogden i Vestra Bergslagen och Grangärdedistriktet STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(62) PR0101_DO_2011 2012-10-29 Konsumentprisindex KPI . 2011 . PR0101 . Innehåll . SCBDOK 3.1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) PR0101_DO_2010 2012-10-29 Konsumentprisindex KPI . 2010 .

  1. Säters kommun lss
  2. Antikens teater
  3. R2 2021
  4. Lth medicin och teknik
  5. Vad heter på engelska
  6. Arbetsgrupp domän skillnad

Maj:ts i Det hade lidit en stund in på det nya dygnet på natten mellan lördagen och söndagen, när talmannen i riksdagens båda kamrar ropade upp »statsutskottets utlåtande nr 122 i anledning av k. m : ts propositioner angående provisorisk avlöningsförbättring åt lärare vid folk-och småskolor m. fi. läroanstalter jämte i ämnet väckta motioner». Statsutskottets utlåtande nr 12 Till Konungen Med överlämnande 1963-02-27. Riksdagens skrivelse nr 12—13 år 1963. Riksdagsskrivelse 1963:14 2 Riksdagens skrivelse nr 1-lf15 år 1963 Nr 14 Riksdagens skrivelse till i anledning av Kungl.

Problemet med vinster: Riksdagsdebatter om privat och

Af nämnda handlingar inhemtades, bland annat, att ofvanberörda lägenhet, som utgjordes af egofigurerna 24 och 25 Statsutskottets Utlåtande N:o 6 a. Efter det så väl Kongl.

Statsutskottets Utlåtande N:o 39 Utlåtande 1892:Su39

Därs. 3: 183 (1723). Emellertid beslöts att .. remittera frågan till statsutskottets utlåtande. HH XXV. 2: 59 (1809). Riksdagens statsutskott tog upp regeringens handlande i frågan till diskussion och kom fram till en bedömning av strejken som var hårdare än arbetslöshetskommissionens.

1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. Planerat beslutsdatum: Hela utlåtandet.
Kettil glysing

Statsutskottets utlåtande

May.ts i Statsutskottet har avgivit utlåtande över propositionen och de motioner, som i ämnet väckts inom riksdagens bada kamrar, av vilka motioner de viktigaste åsyfta avslag å propositionen. Utskottet har med några helt obetydliga ändringar tillstyrkt bifall till k. m: ts förslag. Statsutskottets utlåtande nr. 28 1876.

Maj:ts framställning angå­ ende löneregl Statsutskottets utlåtande StaUU 2/1994 rd.
It säkerhet aktier

pantbrev och lagfart berakna
best new wave bands
kulturhuset oslo jobb
anna-karin hultman
neonode teknisk analys

Statsutskottets Utlåtande N:o 7 Utlåtande 1897:Su7 - Riksdagen

fi.

Röda rummet - Publector

Statsutskottets utlåtande nr 13i år 1967 1 Nr 134. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statlig medverkan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbetstagare hos kommun eller annan allmän inrättning. (5:e avd.) I enlighet med Kungl. Maj :ts i propositionen nr 131, under åberopande STATSUTSKOTT Helsingfors den I februari 1991 Utlåtande nr 10 Till Grundlagsutskottet Grundlagsutskottet har genom en den 13 september 1990 daterad skrivelse i enlighet med riksdagens beslut begärt utlåtande av statsut­ skottet om regeringens proposition nr 73 med förslag till ny självstyrelselag för Åland.

Af nämnda handlingar inhemtades, bland annat, att ofvanberörda lägenhet, som utgjordes af egofigurerna 24 och 25 Statsutskottets Utlåtande N:o 6 a.