Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

967

Allmän och offentlig handling - FMH.se

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949: 105, 2 kap §§ 3, 6 och 7) Det ska vara en handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen, se TF 2:3. Handlingen ska vara förvarad hos en myndighet. Handlingen ska också vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten, se TF 2:6 samt 2:7. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd.

  1. Reem akili
  2. Márton nap
  3. Gratis mobilabonnemang
  4. Härryda kommun organisationsnummer
  5. Sjofartshuset skeppsbron 10

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (TF 2 kap.), vilket innebär att en handling inte enbart utgörs av text på papper. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. upprättade rutiner framgår tydligt hur anställda ska hantera förfrågningar och begäran om allmänna handlingar och hur bedömning ska ske av vad som anses som allmän handling.

Upprättad hos en myndighet Rättslig vägledning Skatteverket

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. 2019-02-13 Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Allmänna handlingar i elektronisk form - Regeringen

Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. 2019-02-13 Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Med ”handling” avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas. En handling är sedan ”allmän” om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos … 2011-07-31 En handling som har skapats inom en myndighet och förvaras där blir enligt 2 kap.

I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".
Hässelby gård nyheter idag

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns den del av En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.

offentlighet och sekretess 20/2 18 (finns sammanfattning moodle) vad offentlighetsprincipen? en del av tryckfrihetsförordningen (grundlag) grundlagsskydd varför Upprättad - en handling blir upprättad när den expedierats eller när den i övrigt är färdigställd, men även när det ärende den hör till har slutbehandlats (Tryckfrihetsförordningen 2:7).
Skatteetaten kontakt bergen

investment manager fees
d i c e
jobb sandvik gimo
vidarebefordrar engelska
när betalar försäkringskassan sjuklön

Allmän handling eller inte ? - hur ska vi tillämpa

10 § första stycket tryckfrihetsförordningen och var därmed inte att anse som allmän. hetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndig-hetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra. Lag (1976:954). En handling är allmän även om den är ställd personligen till en enskild tjänsteman eller för-troendevald om den rör kommunens verksamhet. Detta gäller inte om mottagaren fått hand-lingen som innehavare av annan ställning (se vidare under 2.1).

Allmänt klotter? - Lunds universitet

handläggare, förvaltnings-, nämnd- och kommunsekreterare, administratörer och registratorer. Tryckfrihetsförordningen reglerar bland annat vad som är en allmän handling och allmänna handlingars offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen Diarieför inkommande och upprättade handlingar som initierar eller ingår i ett ärende i Public 360. Enligt tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt (Tryckfrihetsförordningen, 1949:105, § 10). upprättade rutiner framgår tydligt hur anställda ska hantera förfrågningar och begäran om allmänna handlingar och hur bedömning ska ske av vad som anses som allmän handling. I förevarande fall har hanteringen kring Hallandspostens förfrågan om handlingar avseende en … Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar.

Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av … Handlingen är upprättad om: - Den har skickats iväg, dvs expedierats, till någon utanför Lunds universitet, - Om den inte har expedierats; när ärendet till vilken handlingen hör har avslutats, I tryckfrihetsförordningen talas istället om minnesanteckning och mellanprodukt.